سال جهش تولید
ایمان حجتی (مدیر روابط بین الملل شهرداری اصفهان)

شهر اصفهان در راستای توسعه چند جانبه گرایی و بهره گیری از ظرفیت شبکه ها و سازمان های مهم بین                                                                                                                                    

قدرت الله نوروزی (شهردار اصفهان)

برای هفته فرهنگی #اصفهان مقرر شد با همکاری و پشتیبانی از سمن ها و خیریه ها، برنامه ریزی برای